Become an Overseas Member of ITSWA wushu

Annual Individual Membership

Become an Individulal Member of the International Taijiquan and Shaolin Wushu Association

FULL MEMBERS IN: United Kingdom, France, Greece, Spain, Czech Republic, Hungary, South Africa, USA, Uruguay, Argentina 

Arts Taught


Wushu, Foshan Wing Chun, Yang Family Taijiquan, Shaolin Seven Star Mantis